FÖRSTUDIE OCH ANALYS

FÖRSTUDIE OCH ANALYS

Kanske har nedgångar i världsekonomin eller ökad konkurrens bidragit till ökat kostnadsfokus och att vi organiserar oss alltmer effektivt på inköpssidan i företagen. Till detta bidrar den kraftiga tillgång på information och möjligheten till användandet av helt nya verktyg för informationshantering till att köparen får ett övertag, och att insatsen blir rationell och lönsam. Insikten i att rätt åtgärder ger snabb resultatförbättring och att det ibland utgör skillnaden mellan överlevnad eller konkurs, har drivit utvecklingen framåt.

Vad är då rätt åtgärder? Scandinavian Purchasing Group kan inköp i alla former. Vi kan relativt snabbt och i samarbete med kunden identifiera vilka åtgärder som är mest effektiva för respektive organisation och situation. Avgörande är nuläget, målbild och ambitioner.

En förstudie analyserar nuläget, marknaden och möjligheter. Syftet är att kartlägga vad som kan göras mer effektivt för att få en väl fungerande försörjningskedja, med nöjda sakägare, säkra leveranser, bra ekonomi och till lägsta möjliga affärsrisk. Typiska områden som berörs i analysen av nuläget är köpvärden, organisation, processer och styrmedel såsom nyckeltal och system. Därefter smälter vi ihop det hela med målbilden. Då blir det spännande, konkret och engagerande. Det blir tydligt vad modernt organiserat och utfört inköp kan generera.

Vi presenterar förstudien som ett förslag till åtgärder. Utifrån den grundliga analysen motiveras förslagen tydligt och prioriteras i ordningsföljd. En uppskattad potential i ekonomiska termer gör det hela tydligare och verkligt. Därefter kan kunden själv genomföra åtgärderna, eller göra det i samarbete med oss, då troligen i projektform.

Kanske rekommenderar förstudien enkla men effektiva åtgärder, eller så föreslår den ett genomfattande förändringsprojekt. I verktygslådan har vi alltid, förutom vår massiva erfarenhet, också möjligheterna till elektronisk upphandling (eSourcing med eller utan eAuktions). Det kan vara riktigt effektivt i många branscher och kan användas i långt större omfattning än vad de flesta tror.

Förstudien kan ofta genomföras på 4-6 veckor och ger en tydlig bild över var kunden befinner sig och vart kunden bör bege sig, steg för steg. Kartan målas upp och en tidplan växer fram. Målet kan vara mer eller mindre avlägset, men plötsligt är det känt i vilken riktning det ligger. Sen kan resan börja, med eller utan SPG som reseledare.