EN PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS INKÖP

EN PLATTFORM FÖR FRAMTIDENS INKÖP

I en tid av skenande utveckling där flera branscher plötsligt får sin karta omritad och framtiden för många intäktsmodeller, produkt- och tjänsteerbjudanden ter sig otydlig blir samtidigt möjligheterna otaliga. Vad ställer det här för krav på inköpsfunktionen? När information snabbt blir gammal och tidigare strukturer inte längre fungerar? Inköpsfunktionerna behöver rusta sig för framtiden. Och framtiden är redan här.

På Scandinavian Purchasing Group (SPG) har vi daglig kontakt med flera stora och mellanstora företags inköpsfunktioner. Förutom vikten av att inköpsorganisationen kommunicerar sitt värde, ser vi också några andra närliggande frågor där förmågan att påverka och skapa trovärdighet för inköp är avgörande framgångsfaktorer:

• Behov av att inköpsfunktionen flyttar fram sina positioner till att omfatta flera grupperingar och team, både med sakägare, interna kunder och slutkunder.
• Att ta vara på outnyttjade möjligheter till gemensam utveckling och innovation i leverantörskedjan
• Tillgängligheten av information och teknologi som leder till effektivisering där fler gör mer

För att hjälpa företagen lanserade vi ett pilotnätverk under 2014; ett forum där Sveriges storföretag hjälps åt att rusta för den tredje vågen inom inköp. Syftet är också att ytterligare öka den strategiska höjden och genomförandekraften i utmaningarna inom inköp. I piloten vände vi oss till kvinnor i inköpsrelaterade positioner och under 2015 kommer vi att utöka arbetet med ytterligare flera nätverk, specifikt riktat till chefer, samt seminarieserier.

Nätverk är inte utbildning. Det är ett forum för systematisk benchmarking där vi ser att Sveriges främsta företag träffas för att dra nytta av varandras erfarenheter, skärpa argumentationen och utveckla mandatet för inköpsfunktionen. Nätverksformen är också en plattform för frågor inom dagsaktuella och långsiktiga trender med gemensam analys och resonemang om vad vi kan göra för att flytta fram inköpsfunktionens position.