Operational Excellence

Det är inte bara vad som görs som är viktigt, utan även hur det görs. Verksamhetsförbättring handlar om att kontinuerligt trimma företagets processer och organisation.

Processeffektivisering

Tillsammans ser vi över och beskriver företagets processer och arbetssätt inom Supply Chain och närliggande, relaterade områden - även externt mot leverantörer. Vi identifierar vad som kan göras mer effektivt och var de trånga sektorerna finns. Utförs rätt aktiviteter, ger de tillräckligt stort värde i förhållande till insatsen och utförs aktiviteten av rätt funktion? Genom kontinuerliga förbättringar och optimalt utnyttjande kan resultatet av insatsen maximeras.

Högpresterande Organisation

De som ska utföra arbetet är minst lika viktiga som processerna i sig. Har företaget rätt personer på rätt plats? Är antalet resurser rätt fördelade inom olika funktioner? Vi gör tillsammans en analys och utvärdering av organisationen, med möjlighet till mer detaljerade kompetenskartläggningar. Förslag till en mer effektiv organisation utarbetas, vi skapar centers-of-excellence i större verksamheter och tar fram möjligheter till benchmarking som hjälp till förbättringar.

Kontroll & Uppföljning

För att säkerställa framdrift i det kontinuerliga förbättringsarbetet, och för att kunna jämföra enheter och hitta förbättringspotentialer, måste företaget ha ett kontroll och uppföljningssystem på plats.Tillsammans definierar vi vilka nyckeltal (KPIs) som är relevanta att följa och vi definierar vem som ansvarar för dem och hur de ska följas upp. Allt för att säkra att verksamheten och förbättringsaktiviteter utvecklas som önskat.

Ledningssystem

Fungerande ledningssystem underlättar allt förbättringsarbete. Vi är väl insatta i de internationella standards (ISO) som gäller för kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning. Tillsammans etablerar vi effektiva ledningssystem med mål och mätkriterier och tydlig ansvarsfördelning. Allt för att kunna ge organisationen och beslutsfattare en övergripande och korrekt bild av verksamheten, och för att kunna identifiera var förbättringar är nödvändiga och ger störst resultat.

Våra konsulters tidigare erfarenheter som chefer och ledare i linjebefattningar gör att vi har stor vana av ständigt förbättringsarbete från det verkliga livet. Vi vet vilken utväxling som kan uppnås genom förbättrade processer och en mer effektiv organisation.