Kvalitet & Miljö

Hur ser företagets strategiska agenda ut för miljö- och kvalitet? Våra experter inom området guidar er till en hållbar utveckling, globalt ansvarstagande och världsledande kvalitet.

Ledningssystem

Välfungerande ledningssystem ger nöjdare kunder, bättre miljöprestanda och en säkrare arbetsmiljö. Det är en förutsättning för allt förbättringsarbete. Våra konsulter hjälper er att få ett enkelt, certifierat ledningssystem som verkligen fungerar! Vi har en bred branschkunskap från fordonsindustrin till tjänsteproduktion och är väl insatta i de internationella standards som gäller för kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning.

Intern Kvalitet

Rätt kvalitet startar hos företagets leverantörer. En stor andel av det totala värde som skapas i en verksamhet kommer från dess underleverantörer – ibland upp till 60-70%. Det handlar om att göra rätt från början och att kunna lita på sina leverantörer. Vi hjälper företaget att utveckla nuvarande och framtida partners. Vår specialistkunskap är bland annat att kunna förmedla kvalitetskrav på rätt sätt och att proaktivt identifiera, minimera och hantera risker.

Extern Kvalitet

Kvalitetsbristkostnader är i många verksamheter betydande. Interna regler, rutiner och ansvar är en förutsättning för att säkra rätt kvalitet, få nöjda kunder och minska kassation. Vi genomför en internrevision eller Value Stream Mapping av företagets processer och tillsammans etablerar vi ett effektivt system för kvalitetsstyrning i företagets hela verksamhet - från produktutveckling till leveranser av färdiga produkter eller tjänster.

Miljö & Hållbarhet

Mätbart, konkret och effektivt hållbarhetsarbete är centralt för företagets utveckling. Vi kan erbjuda strategisk rådgivning till konkreta lösningar, med utgångspunkt i Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål. Vi kombinerar ett helhetsperspektiv av företagets förutsättningar med våra specialistkunskaper inom miljö och socialt ansvar. Vi hjälper företaget med rutiner för styrning och uppföljning, samt den årliga, lagstadgade hållbarhetsredovisningen.

Audit

Via externa audits säkerställer företaget att leverantörer lever upp till ställda kvalitets- och miljökrav. Vi kan praktiskt genomföra audits/revisioner av utvalda leverantörer, utföra kvalitetskontroller innan leveranser eller ta ett helhetsgrepp för att utveckla hela revisionsprocessen inom olika områden. SPG har global erfarenhet av leverantörsrevisioner och har egna, certifierade auditörer på plats i Europa och Asien. Vi är med i efterarbetet för att korrigera avvikelser och etablera förbättringsprogram.