Inköp

Scandinavian Purchasing Group har under många år genomfört en stor mängd framgångsrika projekt inom Inköp, hos kunder av olika storlek och i olika branscher.
Inköp ser vi som en integrerad affärsfunktion i företaget. Vi driver allt från fokuserade besparingsprojekt till mer omfattande utvecklingsprojekt av verksamheten.
Alltid med snabbt resultat i fokus.

Inköpsdiagnos

Under en kort men intensiv period gör vi en analys av företagets verksamhet och strategier inom Inköp, som utmynnar i en diagnos av rådande situation. Vad fungerar bra, vad behöver förbättras och vilken potential till inköpsbesparingar finns? I en spendanalys sammanställs och undersöks företagets totala inköpsvolym för att ge en bild av hur inköpen ser ut. Extern kvalitet, miljö och hållbarhet är viktiga delar att belysa i den totala bilden. Vi ger konkreta förslag till fortsatt arbete med att utveckla företagets inköp.

Besparingsprojekt

Fokuserade besparingsprojekt syftar till att snabbt identifiera betydande potentialer, driva in resultatförstärkande pengar och säkra varaktiga förbättringar. Vi använder vår globala kompetens, och vi är med hela vägen i diskussion och förhandling med leverantörer. Värdekedjan analyseras och utnyttjandet maximeras, och besparingarna görs alltid i ett totalkostnadsperspektiv. Vid behov undersöker vi tillsammans vi såväl produkt- som processförändringar för att nå sänkta kostnader.

Kategoristyrning

Ett strategiskt och systematiskt sätt att driva företagets inköp ger bättre affärer och skapar större möjligheter till betydande besparingar. Inköpsprocessen ska ses som en integrerad affärsprocess inom företaget. Vi hjälper företaget strukturera upp, definiera relevanta kategorier och ta fram strategiska kategoriplaner. Vi ser över nuvarande inköpsorganisation och rekommenderar nödvändiga förändringar för ett effektivt kategoristyrt inköp. Vi får organisationen att förstå vad kategoristyrt inköp innebär och hur potentialer och besparingar ska realiseras.

Leverantörsutveckling

Hur ser företagets leverantörsbas ut och hur behöver den förändras? Är antalet leverantörer rätt, eller är strategin att hitta fler eller konsolidera? Vilka är de viktiga, kritiska leverantörerna och vilka kan enklare bytas ut? Vi analyserar leverantörsbasen och sätter planer och mål för hur den ska utvecklas framåt. Vi bestämmer hur företaget ska agera i relationen med olika typer av leverantörer. Vi kan också hjälpa till med att scouta och utvärdera nya, potentiella leverantörer på ett systematiskt sätt.

Digitalisering av Inköp

Används företagets affärssystem på bästa sätt för att underlätta ett effektivt inköpsarbete? Vi har kompetens och erfarenhet av många av dagens större affärssystem och kan hjälpa företaget till optimal användning. Vi hjälper företaget att utvärdera och implementera digitala system och verktyg som idag saknas för exempelvis eSourcing och inköpsoptimering.