Implementering
av Strategi

Vi hjälper företaget hela vägen från vision till varaktiga resultat.
Finns det i företaget en tydlig ledstjärna som hjälper till att hålla kursen?

Omvärldsanalys

Hur ser företagets spelplan ut och vilka förändringar sker? Faktabaserad kunskap och insikter om det som händer runt företaget är viktiga förutsättningar och utgångspunkt för att kunna skapa rätt strategier för lönsam tillväxt. Vi hjälper företaget med analyser och beskrivning av omvärlden, makroekonomisk utveckling, affärsklimat, trender, teknikutveckling, råvaror, konkurrenter och marknader.

Strategiutveckling

Tillsammans med företagets ledningsgrupp tar vi fram en strategi på riktigt, och vi gör den tydlig och begriplig för både organisation och ägare. Företagets affärsmodell diagnosticeras, bla genom swot-analys, och nödvändiga förändrings- och förbättringsaktiviteter identifieras. Vi beskriver nuläge och önskat läge inom valda och prioriterade områden, samt definierar och tydliggör finansiella och operativa mål. En tidsatt roadmap för implementering blir en del av strategiplanen.

Implementering

Minst lika viktigt som att utarbeta en tydlig strategiplan är att säkerställa att den implementeras effektivt för att önskade förändringar och förbättringar ska uppnås. Vi hjälper företaget med att upprätta ett project office och med projektledning för att koordinera alla Change Management aktiviteter. En framgångsrik implementering kräver hög grad av delaktighet från chefer och organisation, samt en kontinuerlig och tydlig internkommunikation. Implementeringsfasen kräver uthållighet och ett starkt och tydligt ledarskap.

Våra konsulter inom Scandinavian Purchasing Group har lång erfarenhet av strategiarbete och Change Management från ledande linjebefattningar i en rad olika branscher. Vi är med hela vägen från vision till leverans.