KOMMERSIELLA AVTAL OCH INTERNATIONELL HANDELSRÄTT

Under senare år har affärslivet alltmer kommit att använda sig av standardiserade avtal, såväl mellan företag som när produkter i slutändan säljs till konsumenter. Samtidigt har svensk export och import ökat drastiskt. Vi gör inte längre bara affärer med näraliggande grannländer med likartade rättssystem, utan med mer fjärran länder med andra regler och synsätt.

Kursen Kommersiella avtal och internationell handelsrätt fokuserar dels på hur olika standardavtal tolkas och kan utformas för att undvika tvister och brott mot tvingande reglering, dels på den internationella köplagen och hur internationella tvister hanteras i domstol. Under hela kursen utgår vi från deltagarnas egen situation och verksamhet.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att ge dig som köper varor och tjänster i en internationell affärsmiljö en specialisering inom kommersiell avtalsrätt och internationell handelsrätt. Målet är att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med internationella affärer.

Vem ska gå?

Du som arbetar med avtalsfrågor i Sverige och internationellt och vill uppdatera dina kunskaper i internationell handels- och avtalsrätt har god nytta av kursen.

Exempel på innehåll:

  • Standardavtal och tolkning av standardavtal, kontraktsprincipen, reklamation och skadestånd
  • Långvariga avtal och ändrade förhållanden
  • Incoterms (leveransvillkor) och kostnader vid transporter
  • Internationella köp – leveranser, dröjsmål, felaktiga varor och skadestånd
  • Lagvalsregler – vilket lands lag gäller vid internationella affärer?
  • Forumregler – var avgörs en internationell tvist?
  • Internationell privat- och processrätt
  • Avtalsrätt - olika former av avtal och förhandlingsmodeller.
"Vem ska gå? Du som arbetar med avtalsfrågor i Sverige och internationellt och vill uppdatera dina kunskaper i internationell handels- och avtalsrätt.
"
Bookmark and Share