BESPARINGSPROJEKT FÖR DIREKT OCH INDIREKT MATERIAL

En av de absolut viktigaste aktiviteterna hos inköpsfunktionen för det framgångsrika företaget kommer att vara hur och med vilken effektivitet besparingsprojekt identifieras, drivs och följs upp.

I vår kurs Besparingsprojekt för direkt och indirekt material kommer du att få den logiska processen, och praktiska exempel på mallar och verktyg för hur du systematiskt agerar i olika typer av besparingsprojekt. Första steget är att identifiera och synliggöra inom vilka områden besparingspotentialerna finns. Efter det välja hur du ska göra för ta fram besparingen mest effektivt.

Nästa steg är att värdera besparingspotentialerna så att de blir rimligt realistiska, och utifrån det prioritera projekten, baserat på rimligt utfall, risk och resursåtgång för att driva projektet. Du kommer också att få lära dig huvuddelarna i att starta, driva, följa upp och avsluta projekt.

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att få en insikt i hur processen för ett besparingsprojekt fungerar, från identifiering av potentialer till avslut och säkerställande av besparing. Målet är att du själv ska kunna identifiera och driva besparingsprojekt, med hjälp av processen, de mallar och verktyg du tränar i.

Målgrupp

Inköpare, produktutvecklare, produktionsledare, tekniker som kommer att driva eller delta i någon form av besparingsprojekt.

Exempel på innehåll:

  • Grundprocessen för besparingsprojekt
  • Mallar och verktyg för värdering av besparingspotentialer
  • Mallar för riskvärdering
  • Mallar och verktyg för projektstyrning
  • Mallar för uppföljning av projektutfall
  • Praktisk träning i alla moment, antingen i eget företagsunikt material eller i framtagna typexempel
"En av de absolut viktigaste aktiviteterna hos inköpsfunktionen för det framgångsrika företaget kommer att vara hur och med vilken effektivitet besparingsprojekt identifieras, drivs och följs upp.
"
Bookmark and Share